Burp Suite Pro v1.6.03 Crack

Burp Suite Pro v1.6.03 Crack

Burp Suite là một nền tảng tích hợp để thực hiện kiểm tra bảo mật của các ứng dụng web bằng cách tìm các lỗ hổng bảo mật trong đó. Các công cụ tích hợp trên Burp Suite cho phép người dùng kết hợp các kỹ thuật tiên tiến, tự động để kiểm tra ứng dụng web hiệu quả và triệt để.

Các tính năng:

  • Intercepting proxy
  • Application-aware spider
  • Web application scanner
  • Advanced fuzzing tools
  • Session token analysis
  • Powerful extensibility
  • Numerous engagement tools

 

Download