Chia sẻ key cài đặt tất cả các phiên bản Windows

Chia sẻ key cài đặt tất cả các phiên bản Windows

Key cài đặt là Key mà bạn có thể nhập vào lúc cài đặt để bỏ qua bước nhập key hoặc khi các bạn cần Download file ISO bằng công cụ Media Creation Tool

Lưu ý: Key cài đặt không có tác dụng kích hoạt Windows

  1. Windows Vista
Windows Vista Starter X9PYV-YBQRV-9BXWV-TQDMK-QDWK4
Windows Vista Home Basic RCG7P-TX42D-HM8FM-TCFCW-3V4VD
Windows Vista Home Premium X9HTF-MKJQQ-XK376-TJ7T4-76PKF
Windows Vista Business 4D2XH-PRBMM-8Q22B-K8BM3-MRW4W
Windows Vista Ultimate VMCB9-FDRV6-6CDQM-RV23K-RP8F7
  1. Windows 7 
Windows 7 Starter 7Q28W-FT9PC-CMMYT-WHMY2-89M6G
Windows 7 Home Basic YGFVB-QTFXQ-3H233-PTWTJ-YRYRV
Windows 7 Home Premium RHPQ2-RMFJH-74XYM-BH4JX-XM76F
Windows 7 Professional HYF8J-CVRMY-CM74G-RPHKF-PW487
Windows 7 Ultimate D4F6K-QK3RD-TMVMJ-BBMRX-3MBMV
Windows 7 Enterprise H7X92-3VPBB-Q799D-Y6JJ3-86WC6
Windows 7 Starter N D4C3G-38HGY-HGQCV-QCWR8-97FFR
Windows 7 Home Basic N MD83G-H98CG-DXPYQ-Q8GCR-HM8X2
Windows 7 Home Premium N D3PVQ-V7M4J-9Q9K3-GG4K3-F99JM
Windows 7 Professional N BKFRB-RTCT3-9HW44-FX3X8-M48M6
Windows 7 Ultimate N HTJK6-DXX8T-TVCR6-KDG67-97J8Q
Windows 7 Enterprise N BQ4TH-BWRRY-424Y9-7PQX2-B4WBD
Windows 7 Starter E BRQCV-K7HGQ-CKXP6-2XP7K-F233B
Windows 7 Home Basic E VTKM9-74GQY-K3W94-47DHV-FTXJY
Windows 7 Home Premium E 76BRM-9Q4K3-QDJ48-FH4F3-9WT2R
Windows 7 Professional E 3YHKG-DVQ27-RYRBX-JMPVM-WG38T
Windows 7 Ultimate E TWMF7-M387V-XKW4Y-PVQQD-RK7C8
Windows 7 Enterprise E H3V6Q-JKQJG-GKVK3-FDDRF-TCKVR
  1. Windows 8
Windows 8 FB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3
Windows 8 (ARM) 6D4CN-WMGRW-DG8M6-XX8W9-3RPT8
Windows 8 (Country Specific) XYNVP-TW798-F8893-7B89K-8QHDK
Windows 8 (Single Language) XBRND-QDJTG-CQJDB-7DRBW-RX6HB
Windows 8 Professional XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH
Windows 8 Professional with WMC RR3BN-3YY9P-9D7FC-7J4YF-QGJXW
Windows 8 Enterprise 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 N VDKYM-JNKJ7-DC4X9-BT3QR-JHRDC
Windows 8 Professional N BHHD4-FKNK8-89X83-HTGM4-3C73G
Windows 8 Enterprise N NCVKH-RB9D4-R86X8-GB8WG-4M2K6
  1. Windows 8.1 
Windows 8.1 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
Windows 8.1 (ARM) NK2V7-9DWXG-KMTWQ-K9H9M-6VHPJ
Windows 8.1 (Country Specific) TNH8J-KG84C-TRMG4-FFD7J-VH4WX
Windows 8.1 (Single Language) Y9NXP-XT8MV-PT9TG-97CT3-9D6TC
Windows 8.1 Professional GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 Professional with WMC GBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT
Windows 8.1 Enterprise FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H
Windows 8.1 N 6NPQ8-PK64X-W4WMM-MF84V-RGB89
Windows 8.1 Professional N JRBBN-4Q997-H4RM2-H3B7W-Q68KC
Windows 8.1 Enterprise N NDRDJ-3YBP2-8WTKD-CK7VB-HT8KW
  1. Windows 10
Windows 10 Home TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Windows 10 Home Single Language BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
Windows 10 Home Country Specific   N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD
Windows 10 Education YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Pro VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
  1. Windows Server 2008/2012/R2
Windows Server 2008 Standard TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
Windows Server 2008 Web WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 HPC RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Enterprise YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
Windows Server 2008 Itanium 7YKJ4-CX8QP-Q23QY-7BYQM-H2893
Windows Server 2008 Datacenter 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
Windows SBS 2008 Standard PHYFD-HQ4XW-78PR4-2CXKF-V67KJ
Windows SBS 2008 Premium 4TMY4-8JG4B-VKY8X-6TVDH-J7XFV
Windows Server 2008 R2 Foundation 36RXV-4Y4PJ-B7DWH-XY4VW-KQXDQ
Windows Server 2008 R2 Standard YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 Web 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
Windows Server 2008 R2 Enterprise 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 Itanium GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V
Windows Server 2008 R2 Datacenter 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
Windows Hyper-V Server 2008 R2 Q8R8C-T2W6H-7MGPB-4CQ9R-KR36H
Windows MultiPoint Server 2010 736RG-XDKJK-V34PF-BHK87-J6X3K
Windows SBS 2011 Standard YT76W-VD3W9-QDCK4-9QFPX-WQY4J
Windows SBS 2011 Premium BXQQP-Q6Q6D-TR7TR-3YXQW-VFHKM
Windows Home Server 2011 Standard BTMWJ-8KHD9-B9BX8-J7JQ9-7M6J2
Windows Home Server 2011 Premium YQXDR-G2MBV-63VW2-JX8J2-FVTVG
Windows Server 2012 Foundation PN24B-X6THG-274MF-YHM9G-H8MVG
Windows Server 2012 Standard VN93G-8PVT3-W2X3H-F3X87-FJMTW
Windows Server 2012 Datacenter 2GMNX-8K7D2-X968C-7P62F-8B2QK
Windows Server 2012 Storage Server RD9XF-6N3MC-2P2R3-MK2WX-C7GCW
Windows Multipoint Server 2012 Standard 32TNQ-HMFWQ-8R933-X6VYY-WHRFX
Windows Multipoint Server 2012 Premium CBR2N-2HG39-2TGGT-GQB27-46V47
Windows Server 2012 Standard Core VN93G-8PVT3-W2X3H-F3X87-FJMTW
Windows Server 2012 Datacenter Core 2GMNX-8K7D2-X968C-7P62F-8B2QK
Windows Server 2012 R2 Essentials KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
Windows Server 2012 R2 Foundation 7JGXN-BW8X3-DTJCK-WG7XB-YWP26
Windows Server 2012 R2 Standard D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 Datacenter W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows Server 2012 R2 Storage Server Standard H2K4M-QNKQ2-64699-FYQHD-2WDYT
Windows Server 2012 R2 Storage Server Workgroup 8N7PM-D3C64-RQVYF-MX8T7-G6MB2
Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 Q8R8C-T2W6H-7MGPB-4CQ9R-KR36H
Windows Server 2012 R2 Essentials Core 326N4-6GMBX-PD2QT-M7HX4-TVHM8
Windows Server 2012 R2 Foundation Core 7JGXN-BW8X3-DTJCK-WG7XB-YWP26
Windows Server 2012 R2 Standard Core NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB
Windows Server 2012 R2 Datacenter Core BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y
Windows Server 2012 R2 Storage Server Standard Core H2K4M-QNKQ2-64699-FYQHD-2WDYT
Windows Server 2012 R2 Storage Server Workgroup Core 8N7PM-D3C64-RQVYF-MX8T7-G6MB2