Hướng dẫn cài đặt NGINX trên VPS sử dụng Directadmin

Để cài đặt NGINX trên Directadmin, bạn phải sử dụng CustomBuild 2.0. Nếu không, vui lòng cập nhật (xem hướng dẫn tại đây).

Chạy lệnh sau và chờ cho đến khi xong

 ./build set webserver nginx
 ./build set php1_mode php-fpm
 ./build update
 ./build all d
 ./build rewrite_confs

Chúc các bạn thành công.

Rate this post